Call Center 056-411-055

โลโก้จังหวัดชัยนาท โลโก้กระทรวงสาธารณสุข

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับประชาชน

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประเทศไทย

ติดเชื้อสะสม

0

(0)

หายแล้ว

0

(0)

รักษาอยู่ใน รพ.

0

0

เสียชีวิต

0

0

ยอดสะสมจังหวัดชัยนาท

0